Cele i zasady działania

Celami Fundacji są w szczególności:
1. Działanie na rzecz praw kobiet, a w szczególności kobiet prawników.
2. Promowanie inicjatyw kobiet prawników w szeroko pojętym środowisku prawniczym.
3. Działanie na rzecz stworzenia bezpiecznego środowiska pracy dla kobiet, w tym w szczególności dla kobiet prawników.
4. Działanie na rzecz uregulowania w przepisach problematyki zastępstwa procesowego kobiet prawników aktywnych zawodowo w okresie ciąży i macierzyństwa.
5. Przeciwdziałanie wszelkim formom molestowania, mobbingu, pomawianiem kobiet w miejscu pracy, a w szczególności kobiet prawników w miejscu pracy.
6. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji oraz wykluczeniu kobiet ze względu na płeć w miejscu pracy, a w szczególności kobiet prawników w miejscu pracy.
7. Działanie na rzecz dostępu kobiet – ofiar molestowania, mobbingu, pomawiania, dyskryminacji i wykluczenia w miejscu pracy – do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej.
8. Przeciwdziałanie bezrobociu kobiet oraz działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet, w tym w szczególności kobiet prawników.
9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym w szczególności przemocy w rodzinie i poza rodzinom, gwałtom, bezpośrednio lub pośrednio dotykającym kobiety.
10. Działanie na rzecz dostępu kobiet – ofiar patologii społecznej w rodzinie i poza nią – do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej.
11. Przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu w szczególności poprzez pomoc w adopcji dzieci, w tym adopcji dzieci w kraju i za granicą.
12. Działanie na rzecz kobiet w ciąży, kobiet samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin wielodzietnych.
13. Działanie na rzecz dostępu kobiet do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej w sprawach sądowych o separację, rozwód, alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, uregulowanie sprawowania pieczy nad dzieckiem w tym uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
14. Działanie na rzecz wprowadzenia mediacji, jako elementu systemu prawnego i kultury prawnej.
15. Upowszechnianie wiedzy o polskim systemie prawnym oraz ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
16. Wspieranie działań politycznych i społecznych związanych z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
17. Podtrzymywanie, upowszechnianie i propagowanie we wszelkich formach tradycji i kultury narodowej, historii i patriotyzmu.
18. Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
19. Działania na rzecz szerzenia nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
20. Działanie na rzecz osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości oraz inne organy i instytucje publiczne i wspieranie tych osób.
21. Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
22. Działanie na rzecz pokrzywdzonych przez urzędy skarbowe i system bankowy.
23. Działanie na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przez publiczny system ochrony zdrowia.

Fundacja realizując cele może:
1. Organizować, wspierać lub zlecać :
a) studia i badania,
b) działalność edukacyjną,
c) działalność propagandową,
d) gromadzenie informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej w zakresie praw kobiet, adopcji, mediacji i wszelkich innych związanych z celem Fundacji,
d) spotkania, związane z problematyką praw kobiet, adopcji, mediacji i wszelkich innych związanych z celem Fundacji,
e) tworzenie zespołów problemowych,
f) angażowanie ekspertów, zwłaszcza prawników

2. Współpracować z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi.3. Prowadzić biura z pełnym wyposażeniem technicznym oraz organizacyjno – personalny.

Powyższa działalność jest finansowana przez Fundację.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Dodaj komentarz

Close Menu